Đăng tải các file luận án Tiến sỹ của NCS Lê Thanh Hải

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Lê Thanh Hải

Đề tài:      Phân tích phi tuyến ứng xử tĩnh và ổn định của tấm bằng vật liệu FGM rỗng

    Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật

    Mã ngành:   9520101

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY