Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thu Hương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Thu Hương

Đề tài:     Mô hình quy hoạch làng nghề truyền thống - du lịch vùng đồng bằng sông Hồng

   Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

   Mã ngành:   9580105

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY