VĂN BẢN MẪU
STT
Tên văn bản tài liệu
File đính kèm
1Báo cáo định kỳ (mỗi học kỳ 1 lần) - Đào tạo Tiến sỹ
2Chuyên đề Tiến sỹ - Biên bản & Phiếu chấm
3Học phần Tiến sỹ - Biên bản + Phiếu đánh giá
4Học phần Tiến sỹ - Giấy đăng ký
5Tiểu luận Tổng quan - Chuyên đề Tiến sỹ - Giấy đăng ký
6Tiểu luận tổng quan Tiến sỹ - Biên bản & Phiếu chấm