Danh sách cấp bằng thạc sỹ đợt tháng 03 năm 2015
(Thứ sáu, 13/02/2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                         Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO


Danh sách cấp bằng thạc sỹ đợt tháng 03 năm 2015

          Kính gửi: Các học viên cao học

Khoa Đào tạo Sau đại học đưa danh sách cấp bằng thạc sỹ đợt tháng 3 năm 2015: Tại Đây

Các học viên xem lại các thông tin, có gì cần đính chính liên hệ về Khoa ĐTSĐH

Liên hệ: Khoa Đào tạo SĐH-P.204 nhà A1 từ 08h30~11h30 các ngày làm việc trong tuần.

Điện thoại: 04.38691832                                  Fax: 04.38691684

Website:http://sdh.nuce.edu.vn                     


Trân trọng thông báo./.