Thông báo thi B1 Ngoại ngữ đầu ra
(Thứ tư, 11/12/2013)

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC XÂY DỰNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 286/TB-SĐH                                        Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 của học viên cao học

 

 


Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 và thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ Thạc sỹ ban hành kèm theo Quyết đinh số 252/QĐ-ĐHXD-SĐH ngày 11/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ công văn số 2119/BGDĐT-GDĐH ngày 20/4/2011 của về việc đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên cao học;

Căn cứ quyết định số 916/QĐ-SĐH ngày 13/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên cao học;

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức đánh giá trình độ Ngoại ngữ B1 của học viên Cao học đợt tháng 01 năm 2014 đã được phê duyệt ngày 09 tháng 12 năm 2013;

Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 đầu ra của học viên cao học đợt tháng 01 năm 2014 như sau:

1.      Đối tượng dự thi: Học viên cao học từ khóa tháng 11 năm 2012 trở về trước.

2.      Địa điểm + Thời gian thi:

Địa điểm: Trường Đại học Xây Dựng

Thời gian thi:

-       Ngày 17/01/2014, Thi Nói, Sáng 07h30, Chiều 13h30

-       Ngày 18/01/2014, Sáng thi Đọc viết+Nghe hiểu từ 07h00,

Chiều thi Nói từ 13h30

3.      Thời gian đăng ký dự thi: Từ 09/12/2013 đến10/01/2014 (chiều từ 14h ~17h)

Học viên đăng ký theo lớp, lớp trưởng nộp danh sách lên Khoa (học viên các lớp đã tốt nghiệp có thể đăng ký trực tiếp với Khoa)

4.      Hình thc thi và các yêu cu v trình độ ngoi ng xem chi tiết trong quyết định s 916/QĐ-SĐH ca Hiu trưởng Trường Đại hc Xây dng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, phòng 204 nhà A1 Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng Hà Nội.

-         Điện thoại: 04 - 3869 1832                             - Email: info@sdh.nuce.edu.vn

Trân trọng ./.

                                                                                                  KT. TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:                                                                                PHÓ TRƯỞNG KHOA

- Như trên;

- HT, PHT (để b/c)                                                                                   

- Lưu: VT, SĐH.                                                                                        Đã Ký

 

 

 

                                                                                                 TS. Nguyễn Bảo Việt