Trình tự thực hiện luận văn
(Thứ năm, 01/08/2013)

 Download toàn bộ file hướng dẫn thực hiện luận văn:

Căn cứ vào đề cương nghiên cứu đã được duyệt, học viên từng bước thực hiện đề tài bảo đảm đúng kế hoạch kèm theo quyết định giao đề tài.

Học viên có trách nhiệm hoàn thành luận văn trong thời gian quy định của chương trình đào tạo.

Học viên cần định kỳ báo cáo về kết quả theo tiến độ công việc nghiên cứu của mình với cán bộ hướng dẫn. Nếu gặp những vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài luận văn, học viên cần kịp thời báo cáo bằng văn bản với cán bộ hướng dẫn, Khoa đào tạo SĐH để được giúp đỡ.

Nếu không thể hoàn thành luận văn đúng thời hạn, học viên phải làm đơn xin kéo dài thời hạn đến kỳ bảo vệ lại của khoá đào tạo hoặc đến kỳ bảo vệ lần thứ nhất của khoá tiếp sau có xác nhận của người hướng dẫn gửi cho Trường. Trường xem xét giải quyết việc gia hạn. Không cho phép học viên bảo vệ luận văn ngoài thời gian của lịch bảo vệ đã ấn định. Thời gian được kéo dài không quá một năm.

Việc tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho tất cả học viên của mỗi khoá đào tạo chỉ được tiến hành trong thời gian không quá hai tháng. Đối với học viên không hoàn thành được luận văn kịp theo lịch của kỳ bảo vệ lần thứ nhất, học viên bảo vệ luận văn không đạt yêu cầu trong lần thứ nhất được bảo vệ luận văn trong kỳ bảo vệ lại. Lịch của kỳ bảo vệ lại đảm bảo sau ngày cuối cùng của kỳ bảo vệ lần thứ nhất từ 4 đến 6 tháng.

Học viên bị đình chỉ học tập, học viên không hoàn thành chương trình các môn học hoặc không hoàn thành luận văn đúng thời hạn quy định (kể cả thời hạn đã được kéo dài) thì kết quả học tập đã đạt được sẽ bị huỷ bỏ.

Nếu vì điều kiện nào đó không thể thực hiện được đề tài luận văn đã đăng ký, học viên phải đăng ký nhận đề tài mới với khoá học sau, không được phép thay đổi đề tài trong quá trình thực hiện luận văn.

Sau khi hoàn thành khối lượng luận văn, để có thể được bảo vệ luận văn học viên cần thực hiện các bước sau:

+        Trình bản thảo luận văn có ý kiến nhận xét của cán bộ hướng dẫn cho Khoa đào tạo SĐH;

+        Trình bầy kết quả nghiên cứu của luận văn ở Bộ môn chuyên ngành để lấy ý kiến đóng góp;

+        Hoàn chỉnh luận văn, trình bầy, in ấn theo qui định (xem phần Phụ lục);

Trước khi bảo vệ luận văn học viên cần nộp cho:

Khoa đào tạo SĐH:

+        02 quyển luận văn có chữ ký của cán bộ hướng dẫn;

+        Bản trích yếu nội dung luận văn thạc sỹ (Mẫu số 5)

+        Bản khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 9);

+        Học viên gửi vào hộp thư: luanvan@sdh.nuce.edu.vn:  4 file gồm Luận văn, Trích yếu, Lý lịch và ảnh chân dung (chụp theo kiểu hộ chiếu) , xem quy định về gửi file trong Mẫu số 10.

Sau khi bảo vệ luận văn học viên cần nộp cho:

-        Nộp cho Thư viện: 01 quyển luận văn có chữ ký của cán bộ hướng dẫn.

+        Nếu luận văn phải chỉnh sửa Học viên phải gửi file đã chỉnh sửa cùng các file như yêu cầu ở trên và ghi rõ là file đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ cho Khoa ĐT SĐH.