Nội dung và bố cục của luận văn
(Thứ tư, 31/07/2013)

Luận văn thạc sỹ được trình bầy từ 15.000 đến 25.000 chữ, từ 50 đến 100 trang khổ A4, theo trình tự: mở đầu, các chương, kết luận và tài liệu tham khảo.

 Nội dung luận văn phải được trình bầy khúc chiết, chặt chẽ theo trình  tự:

+        Mở đầu: trình bầy lý do chọn đề tài, mục đích, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, cơ sở khoa học, thực tiễn và pháp lý của đề tài, Kết quả đạt được và vấn đề còn tồn tại (Tối đa 2 trang A4).

+        Phần nội dung chính của luận văn gồm 3-4 chương: trình bầy tổng quan về đề tài, tổng quan về lịch sử nghiên cứu, nội dung nghiên cứu của đề tài, các vấn đề cần giải quyết, cơ sở lý khoa học, phương pháp giải quyết các vấn đề nêu ra. Căn cứ yêu cầu trên cấu trúc luận văn có thể trình bày như sau:

-    Chương 1: Trình bày tổng quan về nội dung nghiên cứu, những vấn đề còn tồn tại…, những nghiên cứu trước liên quan đến nội dung của đề tài để từ đó xác định mục đích, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cơ sở khoa học của đề tài…;

-   Chương 2 là chương trình bày về cơ sở khoa học, thực tiễn và pháp lý của đề tài;

-   Chương 3 và chương 4 (nếu có) trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài.

+        Kết luận của luận văn: trình bầy những kết quả của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

+        Danh mục tài liệu tham khảo (xếp theo hướng dẫn): chỉ bao gồm các tài liệu đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng về ý tưởng vào luận văn và phải được chỉ rõ việc sử dụng nó trong luận văn.

+        Phụ lục (nếu có).