Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Vũ Đan Chỉnh
(Chủ nhật, 07/04/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Vũ Đan Chỉnh

Đề tài:     Đánh giá khả năng chịu tải vượt mức thiết kế của kết cấu công trình biển cố định bằng thép khi gia hạn khai thác - áp dụng vào điều kiện Việt Nam

Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình Biển

Mã ngành:   9580203

XEM: TẠI ĐÂY