Thông báo lịch thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 đợt tháng 03 năm 2019
(Thứ ba, 16/04/2019)

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC XÂY DỰNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ B1                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                              

                                                                            THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 03 năm 2019

của học viên cao học tại địa điểm Đại học Xây dựng        

 

 


Hội đồng thi ngoại ngữ B1 thông báo kế hoạch cụ thể đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên cao học như sau:

Thời gian thi

Nội dung

Ghi chú

 

07h40, 18/04 (thứ Năm)

 

Thí sinh có mặt tại phòng thi

Thi Đọc, viết +

Nghe, hiểu

 

13h40, 18/04 (thứ Năm)

 

Thí sinh có mặt tại phòng thi

Thi Nói

 

 

 

Hình thức thi và các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ xem chi tiết trong quyết định số 916/QĐ-SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, phòng 204 nhà A1 Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng Hà Nội.

-         Đin thoi: 04 - 3869 1832                             - Email: sdh.dhxd@gmail.com

Trân trọng cảm ơn ./.

           

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:                                                                   

- Như trên;

- HT, PHT (để b/c)                                                                                                                     

- Lưu: VT, SĐH.                                                                                                       ĐÃ KÝ

                                               

 

                        

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC          

PGS.TS. Nguyễn Bình Hà