Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Nguyễn Quốc Toản
(Thứ năm, 11/04/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Quốc Toản

Đề tài:     Hoàn thiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước tại Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

Mã ngành:   9580302

Xem: TẠI ĐÂY