Thông báo học online
(Thứ năm, 05/03/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

        Số: 50/TB-ĐHXD                            Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Học trực tuyến

Để việc học trực tuyến đạt hiệu quả cao, Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo đến học viên một số điểm sau:

1.  Học viên dùng  thử phần mềm, nếu có điều gì chưa rõ đề nghị liên hệ với số điện thoại trong công văn số 45/TB-ĐHXD ngày 28/02/2020.

2.  Thời gian học theo đúng thời khóa biểu đã công bố.

3.  Học viên bật Camera trong thời gian học trực tuyến để việc trao đổi và điểm danh được thuận lợi.

Khoa Đào tạo Sau Đại học  thông báo đến các học viên biết để thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                    TRƯỞNG KHOA

-            Các học viên;

-            Lưu ĐT SĐH, A2.                                                                                                                       ĐÃ KÝ

 

 

                                                                                             PGS. TS. Nguyễn Bình Hà