Đăng tải các file luận án của Nghiên cứu sinh: Trần Đức Trung
(Thứ ba, 05/03/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án của
Nghiên cứu sinh: Trần Đức Trung
Mã NCS: 62131108
Đề tài: "Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn cường độ cao sử dụng cát mịn và hỗn hợp phụ gia khoáng xỉ lò cao - tro trấu"
Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu
Mã ngành: 9520309


TẠI ĐÂY