Hướng dẫn sử dụng và cài đặt Microsoft teams
(Thứ sáu, 28/02/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

       THÔNG BÁO

Hướng dẫn sử dụng cài đặt Microsoft teams


          Để triển khai việc học trực tuyến, Khoa Đào tạo Sau đại học gửi Cán bộ giảng dạy và học viên hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm Microsoft Teams tại đây: https://drive.google.com/file/d/1vmdJvWoIv515-BvYj2j02gXVQillaTxu/view.


Trân trọng./.