THÔNG BÁO Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Vi Thị Mai Hương
(Thứ ba, 17/12/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Vi Thị Mai Hương

Đề tài:     Nghiên cứu mô hình kết hợp giữa bãi lọc trồng cây và hồ sinh học để xử lý nước thải khu dân cư ven đô lưu vực sông Cầu

XEM: TẠI ĐÂY

Chuyên ngành: CNMT Nước và nước thải

Mã ngành:   9520320-2