Thông báo trao bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ
(Thứ sáu, 19/10/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:  498/SĐH-ĐHXD                           Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Phát bằng Tiến Sỹ, Thạc sỹ

Kính gửi: Các tân Tiến sỹ, Thạc sỹ

Trường Đại học Xây dựng long trọng tổ chức lễ Phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ.

Thời gian tổ chức: 08h’00, Ngày 20/10/2018 (thứ bảy).

 (08h’30 Khoa ĐTSĐH sẽ xác nhận lần cuối danh sách các tân Tiến sỹ, tân Thạc sỹ tới nhận bằng tại hội trường G3 bằng cách điểm danh theo vị trí chỗ ngồi. Ai vắng mặt sẽ không được lên nhận bằng)

Địa điểm: Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng.

Các tân Tiến sỹ, tân thạc sỹ cần hoàn thành các thủ tục quy định đã thông báo để được nhận bằng  tốt nghiệp.

Các tân Tiến sỹ, tân thạc sỹ nộp lệ phí phát bằng và nhận Áo, mũ nghi lễ  từ 08h’30 đến 12h’00 sáng ngày Thứ Năm 18/10/20178 tại Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, P.204 nhà A1.

Sơ đồ chỗ ngồi hội trường G3: TẠI ĐÂY

Danh sách ghế ngồi tân Tiến sỹ, Thạc sỹ: TẠI ĐÂY

Trân trọng ./.

                                                                             TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                        Đã Ký

                                                                                         

                                                                            PGS. TS. Nguyễn Bình Hà