Thông báo Đăng tải các file luận án Của Nghiên cứu sinh Hồ Thế Vinh
(Thứ năm, 18/10/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đăng tải các file luận án của 

Nghiên cứu sinh: Hồ Thế Vinh


Mã NCS: 62090208
Tên đề tài: Đánh giá nghệ thuật kiến trúc và kỹ thuật xây dựng tháp Chăm nhằm phục vụ công tác bảo tồn
Chuyên ngành: Kiến trúc 
Mã ngành: 9580101


TẠI ĐÂY


Trân trọng thông báo./.