Thông báo Đăng tải các file luận án Của Nghiên cứu sinh Dương Diệp Thúy
(Thứ hai, 01/10/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đăng tải các file luận án cảu 

Nghiên cứu sinh: Dương Diệp Thúy      

Mã NCS: 62131106

Đề tài: "Một mô hình tính lún của móng cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc",

Chuyên ngành: Địa kỹ thuật Xây dựng,

Mã ngành: 9580211


TẠI ĐÂY


Trân trọng thông báo./.