Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Đỗ Hồng Anh
(Thứ hai, 30/09/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO


Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Đỗ Hồng Anh

Đề tài:         Nghiên cứu các giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả xử lý, nhằm mục tiêu tái sử dụng an toàn chất thải từ các công trình vệ sinh tại chỗ vùng nông thôn

Chuyên ngành: CNMT Nước và nước thải

Mã ngành:   9520320-2

Ngày đăng: 30/9/2019

XEM: TẠI ĐÂY