Thông báo Đăng tải các file luận án Của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Long,
(Thứ ba, 24/07/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đăng tải các file luận án:


Của Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Long,            

Mã NCS: 62140509

Đề tài: "Phân tích tĩnh, ổn định và dao động riêng của tấm chữ nhật FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt tám ẩn",

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật,

Mã ngành: 62520101,

TẠI ĐÂY

Trân trọng./.