Thông báo ban cán sự lớp Thạc sỹ Quản lý dự án khóa T5/2018
(Thứ sáu, 01/06/2018)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            


THÔNG BÁO

V/v cử ban cán sự lớp Thạc sỹ ngành Quản lý XD, Khóa 1805


               Để kiện toàn cơ cấu tổ chức và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học viên, Khoa Đào tạo Sau đại học cử các học viên có tên sau tham gia ban cán sự các lớp:

       1.            Lớp Quản lý đô thị (ĐTĐL1805)

Lớp trưởng: Phan Văn Trung

Lớp phó: Trần Tính

Lớp phó: Ngô Đức Thắng

2.            Lớp Quản lý dự án XD (DAHu1805)

Lớp trưởng: Trần Ngọc Quang

Lớp phó: Trần Hùng

Lớp phó: Nguyễn Trần Nhật Tuấn

Ban cán sự các lớp khác sẽ có thông báo sau.

                              

                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG                   

                                                   TRƯỞNG KHOA ĐT SAU ĐẠI HỌC

                            

                                                                            ĐÃ KÝ 


                                                             PGS. TS Nguyễn Bình Hà