Đăng tải luận án Nghiên cứu sinh của Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hải Hà