Thông báo thi ngoại ngữ B1 đợt tháng 03 năm 2018
(Thứ tư, 11/04/2018)

   TRƯỜNG ĐẠI  HỌC XÂY DỰNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 của học viên cao học

 


Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sỹ;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ Thạc sỹ ban hành kèm theo Quyết đinh số 282/QĐ-ĐHXD-SĐH ngày 11/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ công văn số 2119/BGDĐT-GDĐH ngày 20/4/2011 của về việc đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên cao học;

Căn cứ quyết định số 916/QĐ-SĐH ngày 13/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên cao học;

Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi đợt T03/2018 đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 đầu ra của học viên cao học như sau:

1.      Đối tượng dự thi: Học viên cao học từ khóa tháng 11 năm 2017 và các khóa cũ trở về trước.

2.      Địa điểm + Thời gian thi:Địa điểm

Thời gian thi

Môn thi

 

Trường Đại học

Xây Dựng

 

Ngày 18/04/2018

(Thứ 4)

Sáng thi Đọc viết + Nghe hiểu từ 07h30

 

Chiều thi Nói từ 13h30

 


.     

Thời gian đăng ký dự thi: Từ 08/03/2018 (Thứ Năm) đến 13/04/2018 (Thứ Sáu) (chiều từ 14h ~17h)

Học viên đăng ký theo lớp, lớp trưởng nộp danh sách lên Khoa (học viên các lớp đã tốt nghiệp có thể đăng ký trực tiếp với Khoa)

4.      Hình thức thi và các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ xem chi tiết trong quyết định số 916/QĐ-SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, phòng 204 nhà A1 Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng Hà Nội.

-         Điện thoại: 04 - 3869 1832                             - Email: sdh@nuce.edu.vn

                                                                                              - www. sdh.nuce.edu.vn

 Trân trọng ./.

                                                                                                      TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:                                                                                                    

- Như trên;

- HT, PHT (để b/c)                                                                                 ĐÃ KÝ

- Lưu: VT, SĐH.                                                                                       

 

 

                                                                                                 PGS. TS. Nguyễn Bình Hà