9 Module đào tạo ngắn hạn ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
(Thứ tư, 12/08/2020)

9 Module đào tạo khoa XDDD và CN:

Module 1: Thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng bằng BTCT

( Dự kiến 45 tiết = 20 Lý thuyết + 15 Thực hành + 10 Tham quan)

                        Giảng viên bên ngoài:

-Chuyên gia của CCU, NDC

                        Giảng viên ĐHXD:    

- GV Bộ môn Công trình BTCT

Module 2: Thiết kế sàn phẳng BTCT ứng lực trước

( 45 tiết = 20 Lý thuyết + 15 Thực hành + 10 Tham quan)

                        Giảng viên bên ngoài:

-Chuyên gia CCU, VSL

Giảng viên ĐHXD:    

-GV Bộ môn Công trình BTCT

Module 3: Lập giải pháp và tính toán kết cấu tầng hầm

( 45 tiết = 20 Lý thuyết + 15 Thực hành + 10 Tham quan)

                                    Giảng viên bên ngoài:

- Chuyên gia DELTA, CCU, RD

Giảng viên ĐHXD:    

-GV Bộ môn Công trình BTCT

            Module 4: Biện pháp thi công tầng hầm công trình dân dụng

( Dự kiến 45 tiết = 20 Lý thuyết + 15 Thực hành + 10 Tham quan)

                                    Giảng viên bên ngoài:

- Chuyên gia DELTA, CCU

Giảng viên ĐHXD:

-GV Bộ môn Công trình CN và QLXD

Module 5: Biện pháp thi công phần thân nhà nhiều tầng

( Dự kiến 45 tiết = 20 Lý thuyết + 15 Thực hành + 10 Tham quan)

                                     Giảng viên bên ngoài:

- Chuyên gia CONINCO, CCU

Giảng viên ĐHXD:

                                    -GV Bộ môn Công trình CN và QLXD

            Module 6: Tổ chức công trường cho công trình nhà nhiều tầng

( Dự kiến 45 tiết = 20 Lý thuyết + 15 Thực hành + 10 Tham quan)

                                      Giảng viên bên ngoài:

                                                                        - Chuyên gia TUNNER, HIDC

 Giảng viên ĐHXD:   

                                    -GV Bộ môn Công trình CN và QLXD

Module 7: Thiết kế công trình nhà công nghiệp sử dụng kết cấu thép

( Dự kiến 45 tiết = 20 Lý thuyết + 15 Thực hành + 10 Tham quan)

                                    Giảng viên bên ngoài:

- Chuyên gia DELTA, CCU

Giảng viên ĐHXD:

                                    -GV Bộ môn Công trình Thép- gỗ

            Module 8: Thiết kế hệ kết cấu nhà nhịp lớn sử dụng kết cấu thép

( Dự kiến 45 tiết = 20 Lý thuyết + 15 Thực hành + 10 Tham quan)

                                     Giảng viên bên ngoài:

- Chuyên gia CCU, CTASS

Giảng viên ĐHXD:

                                    -GV Bộ môn Công trình Thép- gỗ

            Module 9: Thiết kế nhà nhiều tầng bằng kết cấu liên hợp thép-bê tông

( Dự kiến 45 tiết = 20 Lý thuyết + 15 Thực hành + 10 Tham quan)

                                      Giảng viên bên ngoài:

                                                                        - Chuyên gia DELTA, CCU

 Giảng viên ĐHXD:   

                                    -GV Bộ môn Công trình Thép- gỗ