Thông báo Khai giảng Cao học khóa tháng 11 năm 2017 và Phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ
(Thứ sáu, 09/03/2018)

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

 

 

THÔNG BÁO

V/v Khai giảng Cao học khóa tháng 11 năm 2017 và Trao bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ

Trường Đại học Xây dựng, tổ chức lễ Khai giảng cho các học viên Cao học Khóa tháng 11 năm 2017 và Phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ.

Thời gian tổ chức: 08h’00, Ngày 10/03 /2018 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng.

Kính đề nghị các Tân tiến sỹ và Tân thạc sỹ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhận bằng, tốt nghiệp ra trường (nộp học phí, nộp luận án, luận văn, file mềm luận văn). Ai không hoàn thành các thủ tục trên sẽ không nhận bằng trong đợt này.

Thời gian các Tân tiến sỹ và Tân thạc sỹ nộp lệ phí phát bằng và nhận áo, mũ tại Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, P.204 nhà A1 như sau:

1, Buổi sáng ngày 07/03/2018 (Thứ Tư) Từ 08h00 - 11h00. Ngành Ngành Quản lý XD - Kinh tế XD, Quản lý XD - QL Dự án XD, Quản lý XD - QL Đô thị: 

`2, Buổi chiều ngày 07/03/2018 (Thứ Tư) Từ 08h00 - 11h00.Các Ngành còn lại: 

Danh sách các tân Tiến sỹ: TẠI ĐÂY

Danh sách các tân Thạc sỹ: TẠI ĐÂY

SƠ đồ hội trường G3: TẠI ĐÂY

Danh sách ghế ngồi nhận bằng tại hội trường G3: TẠI ĐÂY

 Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG KHOA

- Các HVCH;

- Lưu: VT, SĐH.

                                                                                              ĐÃ KÝ                              

                                                                                                            

                                                                                 PGS. TS. Nguyễn Bình Hà