Thông báo lịch tiếp nghiên cứu sinh và học viên của Khoa Đào tạo Sau đại học
(Thứ tư, 30/08/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 


Số: 382/TB- SĐH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

 


Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

                                                                                                                      

THÔNG BÁO

v/v Lịch tiếp nghiên cứu sinh và học viên của Khoa Đào tạo Sau đại học

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo sau đại học và tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên và nghiên cứu sinh, Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo lịch tiếp nghiên cứu sinh và học viên của Khoa (bắt đầu thực hiện từ tháng 9 năm 2017) vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần, từ 8h30 đến 16h30.

Để việc tiến hành các thủ tục được nhanh chóng, hiệu quả, nghiên cứu sinh/học viên có thể liên hệ trước với Khoa Đào tạo Sau đại học qua số điện thoại: (024) 3869 1832; e-mail: sdh@nuce.edu.vn.

Rất mong nhận được sự hợp tác của toàn thể các nghiên cứu sinh và học viên của Khoa Đào tạo Sau đại học.

Trân trọng./.

                                                                                   TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:                                                                  

- Các NCS, HV;

- Website: sdh.nuce.edu.vn;                                                                         ĐÃ KÝ

- Lưu: VT, SĐH.

 

 

                                                                                                   PGS.TS. Nguyễn Bình Hà