Thông báo Luận án NCS Hồ Thế Vinh
(Thứ hai, 17/07/2017)

Khoa Đào tạo Sau đại học công bố:


Đề tài: "Đánh giá nghệ thuật kiến trúc và kỹ thuật xây dựng tháp chăm nhằm phục vụ công tác bảo tồn",

                       Chuyên ngành: Kiến trúc,

                       Mã ngành: 62580102,

                       Nghiên cứu sinh: Hồ Thế Vinh,      

                       Mã NCS: 62090208

Xem: Tại Đây