Thông báo Luận án Nghiên cứu sinh: Lương Thị Mai Hương
(Thứ năm, 08/06/2017)

Khoa Đào tạo Sau đại học công bố:

Đề tài: "Ứng dụng đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn ở Hà Nội",

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường - Công nghệ môi trường chất thải rắn,

Mã ngành: 62520320-1,

Của Nghiên cứu sinh: Lương Thị Mai Hương,      Mã NCS: 62090804


Xem: Tại Đây