Thông báo Luận án Nghiên cứu sinh: Lương Thị Mai Hương