Lịch thi Ngoại ngữ B1 tháng 8 năm 2015
(Thứ năm, 13/08/2015)

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC XÂY DỰNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ B1                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                                                     Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 08 năm 2015

của học viên cao học tại địa điểm Đại học Xây dựng        

 

 


Hội đồng thi ngoại ngữ B1 thông báo kế hoạch cụ thể đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên cao học như sau:

 

Thời gian thi

Học viên

(theo danh sách phòng thi)

Phòng Chờ

(lần lượt theo thứ tự tương ứng)

Phòng thi

13h15, 15/08 (thứ Bảy)

Thi nói

601, 603, 607, 608, 609, 610, 613, 615

605, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 615

P.601H1 ~ P.604H1

07h15, 16/08 (chủ Nhật)

Thi nói

602, 604, 605, 606, 611, 612, 614

607, 608, 605, 606, 611, 612, 614

P.601H1 ~ P.604H1

07h15, 15/08 (thứ Bảy)

Thi Đọc, viết +

Nghe, hiểu

Tất cả các phòng thi


Hình thức thi và các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ xem chi tiết trong quyết định số 916/QĐ-SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, phòng 204 nhà A1 Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng Hà Nội.

-         Đin thoi: 04 - 3869 1832                             - Email: sdh.dhxd@gmail.com

Trân trọng cảm ơn ./.

           

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:                                                                   

- Như trên;

- HT, PHT (để b/c)                                                                                                             ĐÃ KÝ         

 

                                               

 

                        

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC          

PGS.TS. Nguyễn Bình Hà