Thông báo Khai giảng Cao học khóa T11/2014 và phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ
(Thứ sáu, 06/03/2015)

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

 

 

THÔNG BÁO

V/v Khai giảng Cao học khóa tháng 11 năm 2014 và Phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ

Trường Đại học Xây dựng, tổ chức lễ Khai giảng cho các học viên Cao học Khóa tháng 11 năm 2014 và Phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ.

Thời gian tổ chức: 13h’30, Ngày 11/03 /2015 (thứ Tư).

Địa điểm: Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng.

Kính đề nghị các Tân tiến sỹ và Tân thạc sỹ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhận bằng, tốt nghiệp ra trường (nộp học phí, nộp luận án, luận văn, file mềm luận văn). Ai không hoàn thành các thủ tục trên sẽ không nhận bằng trong đợt này.

Thời gian các Tân tiến sỹ và Tân thạc sỹ nộp lệ phí phát bằng và nhận áo, mũ tại Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, P.204 nhà A1 như sau:

1, Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp, KT Xây dựng CTGT - XD Cầu-Hầm, Kiến trúc: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 07/03/2015 (thứ bảy).

`2, Ngành Quản lý XD - Kinh tế XD, Quản lý XD - QL Dự án XD, KT Xây dựng CTGT - XD Đường ô tô và Đường TP, Địa kỹ thuật XD, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật cơ khí, KT Xây dựng CT Thủy: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 07/03/2015 (thứ bảy).

 Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG KHOA

- Các HVCH;

- Lưu: VT, SĐH.

                                                                                    ĐÁ KÝ                              

                                                                                                                 

 

                                                                          PGS. TS. Nguyễn Bình Hà