Kế hoạch học bổ sung kiến thức ngành KTXD và QLDA đợt T5/2015
(Thứ sáu, 13/02/2015)

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                              Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO


Kế hoạch học bổ sung kiến thức  ngành Kinh tế XD và Quản lý Dự án - Đợt T5/2015

          Kính gửi: Các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh hệ sau đại học đợt tháng 5 năm 2015

Khoa Đào tạo Sau đại học Kế hoạch học bổ sung kiến thức  ngành Kinh tế XD và Quản lý Dự án - Đợt T5/2015 : Tại Đây

Các thí sinh xem lại các thông tin, có gì cần liên hệ về Khoa ĐTSĐH

Liên hệ: Khoa Đào tạo SĐH-P.204 nhà A1 từ 08h30~11h30 các ngày làm việc trong tuần.

Điện thoại: 04.38691832                                  Fax: 04.38691684

Website:http://sdh.nuce.edu.vn                     


Trân trọng thông báo./.