Thông báo điểm chuẩn
(Thứ sáu, 26/12/2014)

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                            Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014THÔNG BÁO


Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Xây dựng thông báo điểm chuẩn  đợt tháng 11 năm 2014 là : 10.5đ


Trân trọng thông báo./.