Thông báo về kế hoạch trở lại học tập trung tại Trường
(Thứ năm, 24/09/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

        

THÔNG BÁO

Về kế hoạch trở lại học tập trung tại Trường

 


Căn cứ công văn số 625/TB-ĐHXD ngày 23/9/2020 của Trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các địa phương trên cả nước, Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo học viên bậc Thạc sĩ quay trở lại học tập trung tại Trường từ tuần 6 (Thứ 2 đầu tuần 28/9/2020).

Các giảng viên, học viên cần thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19 khi học tập trung trở lại.

Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các CBGD và các học viên biết để thực hiện.

Trân trọng./.