Thông báo lịch thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 12 năm 2014
(Thứ tư, 17/12/2014)

   TRƯỜNG ĐẠI  HỌC XÂY DỰNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ B1                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 224/TB-SĐH                                          Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

  

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 12 năm 2014

của học viên cao học tại địa điểm Đại học Xây dựng        

Hội đồng thi ngoại ngữ B1 thông báo kế hoạch cụ thể đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên cao học như sau:

Thời gian thi

Học viên

(theo danh sách phòng thi)

Phòng Chờ

(lần lượt theo thứ tự tương ứng)

Phòng thi

07h15, 17/12 (thứ Tư)

Thi nói

512, 605, 606, 607, 608, 611

606, 607, 608, 609, 610, 611

P.601H1 ~ P.604H1

13h15, 17/12 (thứ Tư)

Thi nói

507, 508, 609, 613, 614, 615

606, 607, 608, 609, 610, 611

P.601H1 ~ P.604H1

07h15, 18/12 (thứ Năm)

Thi nói

509, 510, 511, 610, 612

606, 607, 608, 609, 610

P.601H1 ~ P.604H1

13h15, 18/12 (thứ Năm)

Thi Đọc, viết +

Nghe, hiểu

Tất cả các phòng thiHình thức thi và các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ xem chi tiết trong quyết định số 916/QĐ-SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, phòng 204 nhà A1 Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng Hà Nội.

-         Đin thoi: 04 - 3869 1832                             - Email: sdh.dhxd@gmail.com

Trân trọng./.

                                                                      ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:                                                                   

- Như trên;

- HT, PHT (để b/c)                                                            Đã Ký                                                               

- Lưu: VT, SĐH.                                                                                                        

                                                                      PGS. TS. Nguyễn Bình Hà