Thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 11 năm 2014
(Thứ sáu, 31/10/2014)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

       Hà Nội, ngày 31  tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 11 năm 2014

(Dành cho Thí sinh dự thi)

1.      Tuyển sinh Nghiên cứu sinh

Ngày 06/11/2014 (Thứ 5)

10h00: Họp gặp mặt các ứng viên NCS tại P.204 H1, Trường ĐHXD.

Ngày 10/11/2014 (Thứ 2 )

Xét tuyển Nghiên cứu sinh tại các Tiểu ban chuyên môn.

2.      Tuyển sinh Cao học

Ngày 07/11/2014 (Thứ 6)

-         09h00: Thí sinh có mặt tại các phòng thi Nhà H1 (tầng 5 & 6), Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm thủ tục dự thi và nhận kế hoạch chi tiết.

-         13h30: Thi môn tiếng Anh (Đọc-Viết, Nghe).

Ngày 08/11/2014 (Thứ 7)

-         07h30: Thi môn Cơ bản.

-         13h30: Thi môn Cơ sở.

Ngày 09/11/2014 (Chủ nhật):

-         07h15: Thi môn tiếng Anh (Nói) – Các phòng thi

509A, 509B, 510A, 510B, 605, 609, 610, 611

-         13h15: Thi môn tiếng Anh (Nói) – Các phòng thi

507, 508, 511, 512, 606, 607, 608, 612, 613

 

Chú ý:

-         Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo Chứng minh thư nhân dân.

-         Thông báo này thay cho giấy triệu tập dự thi.