Thông báo điểm trúng tuyển hệ đào tạo Thạc sỹ khóa tháng 05 năm 2015