ĐĂNG TẢI LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
(Thứ năm, 25/06/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

               Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Hùng Cường

Đề tài:     Nghiên cứu tính công tác hỗn hợp bê tông và kỹ thuật bảo dưỡng bê tông tự lèn trong điều kiện khí hậu Việt Nam

    Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

    Mã ngành:   9580201

Xem: TẠI ĐÂY